Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Stypendium szkolne



STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
  w rodzinie (528 zł), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz  musi spełniać kryterium dochodowe (528 zł na osobę).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 –  j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np.
z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 • do dochodu nie wlicza się także tzw. 500+ oraz 300+.

 

 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:
  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
   o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
   w wysokości 308,00 zł;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019 r. lub oświadczenie
   (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek
   w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń
  o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny.
  Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są
  w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
 • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu
  z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).
  W tym roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowano dwa rodzaje oświadczeń – działalność opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych oraz ryczałt.

Bardzo ważnym jest aby w treści oświadczeń była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór oświadczeń znajduje się w załącznikach – proszę go stosować

 

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia – wnioski takie nie będą rozpatrywane).

 

 1. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
 • dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c;
 • dochód od 130,01 zł do 528,00 zł – stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c

 

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału
   w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach
   o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

 1.    Refundacja kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

 

 1. Pouczenie.
 • Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego, należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (wraz
z dokumentami wymienionymi w pkt.2 ) należy złożyć u pedagoga szkolnego (górny budynek, sala 54) w terminie do 14 września 2020 r. (poniedziałek).

 

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się, kwarantanna) wniosek można złożyć po terminie. Należy wtedy dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę zwłoki oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby lub decyzję sanepidu w sprawie kwarantanny. Dochowanie terminu złożenia wniosku jest bardzo istotne, gdyż po tej dacie w większości przypadków są wydawane decyzje odmowne,

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Decyzje o przyznaniu stypendium zostaną wydane w połowie października 2020 r.
 2. Najbliższa wypłata stypendiów jest planowana na 4 grudnia 2020 r. Informacje
  o terminach rozliczeń będą podane na odwrocie decyzji, którą otrzymają wnioskodawcy.
 3. Z uwagi na brak możliwości oszacowania wysokości przyznanej dotacji celowej
  z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów szkolnych w roku 2021, stypendia będą przyznane tylko do 31 grudnia 2020 r. Stypendium zostanie wznowione
  w kwietniu lub maju 2021 r. Proszę, aby od grudnia 2020 r. zbierać nowe faktury na poczet wypłaty stypendium za okres od stycznia do maja 2021 r.
 4. Jeżeli rodzic kupuje coś droższego np. komputer, to kwota zakupu może być podzielona na wszystkie dzieci w rodzinie, które otrzymały stypendium. Nie można podzielić kosztów np. wyjazdu na zieloną szkołę, ponieważ z tego wyjazdu skorzystał tylko jeden uczeń.
 5. Koszt abonamentu internetowego może być refundowany tylko i wyłącznie na podstawie faktury z konkretnego miesiąca z dołączonym dowodem zapłaty (bez jakichś dopłat za inne miesiące), chyba, że z faktury wynika, że poprzednie saldo zostało wyzerowane. W innych przypadkach wydatki ponoszone na Internet nie będą refundowane.

 

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 2. art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 3. umowa kupna – sprzedaży używanych podręczników,
 4. wzór oświadczenia o wysokości dochodów,
 5. wzór oświadczenia o braku pracy,
 6. wzór oświadczenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (zasady ogólne),
 7. wzór oświadczenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (ryczałt),
 8. katalog wydatków podlegających refundacji.

 

Skip to content