Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz  musi spełniać kryterium dochodowe – 528 zł na osobę.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 –  j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia,
z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 • do dochodu nie wlicza się także tzw. 500+ oraz 300+.

Dokładny sposób obliczania dochodu został podany w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej – w załączniku

 

 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy złożyć
  u pedagoga szkolnego, w terminie do
  13 września 2019 r. (piątek). Po upływie terminu wnioski nie będą przyjmowane.

 

 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:
  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
   o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
   w wysokości 308,00 zł;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie
   (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne
  z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
 • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia
  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Bardzo ważnym jest aby w treści oświadczenia była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.

 

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia – wnioski takie nie będą rozpatrywane);

 

 1. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
 • dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c;
 • dochód od 130,01 zł do 528,00 zł – stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c

 

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału
   w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach
   o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym,
   w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających
   i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

 1. Refundacja kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

Wymagane dokumenty:

art. 8 ustawy o pomocy społecznej

katalog wydatków podlegających refundacji

umowa kupna-sprzedaży podręczników

wniosek ucznia 2019-2020

wzór oświadczenia działalność gosp.

wzór oświadczenia o braku pracy

wzór oświadczenia o wysokości dochodów

 

Skip to content