Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Stypendium szkolne 2018/2019 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia – wnioski takie nie będą rozpatrywane).

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 1. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami należy złożyć u pedagoga szkolnego
  w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018r. (wniosek do pobrania ze strony szkoły lub
  u pedagoga szkolnego).

 

 1. Kryterium dochodowe – 514,00 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe zostanie podniesione do 528,00 zł – wnioskodawcy, których dochód przekracza 514,00 zł
  i nie przekracza 528,00 zł powinni złożyć wnioski o przyznanie stypendium również do 13 września 2018 r. W takim przypadku stypendium zostanie im przyznane od 1 października 2018 r.

 

 1. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:

– dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wys. 124,00 zł/m-c;

– dochód od 130,01 zł do 514,00 zł (od 01.10.2018 r. – 528,00 zł) –  stypendium w wys. 99,20 zł/m-c.

 

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 – j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
  i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone
  w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ,  świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) – tzw. 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 – j.t. ze zm.), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego,
o którym mowa w art. 8a ust.1  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
  w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017 r. lub oświadczenie
  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek
  w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne  z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Bardzo ważne jest aby w treści oświadczenia była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nie ma już możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne
w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

9.Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych
i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych).

 1. Wszystkich informacji na temat Stypendium szkolnego 2018/2019 udziela pedagog szkolny.

 

Pliki do pobrania:

Katalog wydatków (.pdf)

umowa kupna-sprzedaży podręczników (.pdf)

wniosek_ucznia.pdf

wzor_oswiadczenia_dzialalnosc.pdf

wzor_oswiadczenia_o dochodach.pdf

wzor_oswiadczenia_o_braku_pracy.pdf

Skip to content