Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

MATURA PRÓBNA 20211. Matura próbna rozpoczyna się codziennie o godz. 9:00 i odbywa się w dniach:

3 marca (środa) – język polski PP

4 marca (czwartek) – matematyka PP

5 marca (piątek) – język angielski PP

2. Ze względu na nauczanie zdalne oraz konieczność reorganizacji godzin pracy nauczycieli, uczniowie klas maturalnych po egzaminach zwolnieni są z pozostałych lekcji.

3. Uczniowie będą wchodzić do szkoły od godziny 8:40.

4. Uczniowie zdający w salach 12, 13 i 14 wchodzą do szkoły wejściem przez obiekt sportowy od strony górnego budynku i korzystają z szatni obok sali gimnastycznej.

5. Uczniowie zdający w salach 15, 16, 23 i 24 wchodzą do szkoły wejściem od strony placu apelowego obok sali 15 i korzystają z szatni w sali nr 17.

6. Podczas egzaminu należy przestrzegać procedur maturalnych.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Obok sal egzaminacyjnych będzie wyznaczona sala, w której zdający będą mogli w workach foliowych pozostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem wyznaczonych osób. Osoby pozostawiające lub odbierające swoje rzeczy zachowują odstępy co najmniej 1,5 metra oraz mają założone maseczki.

Każdy zdający i członek zespołu nadzorującego ma obowiązek posiadania maseczki zakrywającej nos i usta oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.

Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, losują numer stolika i udają się do szatni gdzie pozostawiają odzież wierzchnią i komórki. Kierują się do przydzielonej sali.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych – po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub dokonać innych formalności

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Skip to content