Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/20231. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz musi spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. 1 (600 zł na osobę).

Stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będzie przyznawane na identycznych zasadach jak dla uczniów z Polski.
Stypendium dla uczniów z Ukrainy: na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), który daje możliwość przyznania stypendium szkolnego dzieciom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny.

Stypendium szkolne, będzie przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
• rodziców niepełnoletniego ucznia;
• pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia – wnioski takie nie będą rozpatrywane).

Uczeń małoletni może być reprezentowany w postępowaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego albo inny podmiot sprawujący nad nim pieczę zastępczą, a w odniesieniu do uczniów obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym również przez opiekuna tymczasowego, pełnoletni uczeń z kolei może występować w postępowaniu samodzielnie. Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Oczywiście składając wniosek o udzielenie ww. wsparcia uczniowi opiekun tymczasowy winien wylegitymować się stosownym postanowieniem sądu, aby organ realizujący to zadanie nie miał wątpliwości co do istnienia prawnej legitymacji osoby składającej wniosek w imieniu małoletniego. W przypadku, gdy jakiś uczeń byłby reprezentowany przez opiekuna tymczasowego, w załączeniu przesyłam stosowne oświadczenie.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:
• zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
• zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
• oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
• zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
• wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
• zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł;
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
• odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
• w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
• zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowano dwa rodzaje oświadczeń – działalność opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych oraz ryczałt.

Bardzo ważnym jest aby w treści oświadczeń była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.

4. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
• dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c;
• dochód od 130,01 zł do 600,00 zł – stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c

5. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

6. Refundacja kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz instrumenty muzyczne w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z załącznikami należy złożyć w terminie do 14 września 2022 r. (środa) u pedagoga szkolnego (sala 54 w górnym budynku, tel. 324222279 w.44).
Dla uczniów z Ukrainy jest inny wniosek (przetłumaczony) oraz oświadczenie o dochodach, pozostałe dokumenty są takie same jak w przypadku uczniów z Polski.
W uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się, nagła utrata pracy itp.), rodzic może złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 15 września 2022 r. – powinien wtedy dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę zwłoki oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby lub decyzję sanepidu w sprawie kwarantanny. Proszę poinformować rodziców, że dochowanie terminu złożenia wniosku jest bardzo istotne, gdyż po tej dacie w większości przypadków są wydawane decyzje odmowne.

Załączniki:
1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
2. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z Ukrainy,
3. umowa kupna – sprzedaży używanych podręczników,
4. wzór oświadczenia o wysokości dochodów,
5. wzór oświadczenia o wysokości dochodów dla uczniów z Ukrainy,
6. wzór oświadczenia o braku pracy,
7. wzór oświadczenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (zasady ogólne),
8. wzór oświadczenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (ryczałt),
9. katalog wydatków podlegających refundacji.
10. Oświadczenie opiekuna tymczasowego (dot. uczniów z Ukrainy).

Skip to content